REACH

Registrace, hodnocení a schvalování chemikálií

REACH, směrnice pro registraci, schvalování, hodnocení a omezení týkající se chemikálií, která je platná od 1. 7. 2007. 


REACH by měl zaručovat vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, stejně jako volného pohybu látek a přípravků a současně by měl zvýšit konkurenceschopnost a inovativnost.
 
REACH vytváří celoevropské standardizované ustanovení pro registraci nových chemikálií a hodnocení látek stávajících.
 
REACH přináší specifické povinnosti na subjekty v dodavatelském řetězci – výrobce – dovozce – koncový uživatel.  Jejich povinnosti jsou jasně stanovené s ohledem na rozsah a čas. Obchodníci musí předat tyto informace např. pomocí bezpečnostních listů. Díky těmto prostředkům mají zákazníci a uživatelé garantovanou optimální ochranu.
 
REACH přichází s politikou „Žádná data, žádný trh“, což v praxi znamená, že chemikálie bez příslušné registrace a schválení se nesmí prodávat nebo dovážet na území Evropské unie.
 
DONAU CHEMIE AG si nechala registrovat všechny vyráběné látky, např. kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, chlor, chlornan sodný, polyaluminium chlorid, chlorid železitý, chlorid železnatý, karbid vápníku a oxid vápenatý.

Naše registrační čísla

 

Vodní Technologie

 
Jméno  EC číslo CAS číslo REACH registrační číslo
chlorid železnatý 231-843-4 7758-94-3 01-2119498060-41-0005
chlorid železitý 231-729-4 7705-08-0 01-2119497998-05-0003
PAC 215-477-2 1327-41-9 01-2119531563-43-0007

 

Tisk produktu/stránky