REACH

Registrácia  Evaluácia (hodnotenie)  Autorizácia  CHemických látok

REACH, nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálii, nová chemická legislatíva nadobudla platnosť od 1.7.2007.


REACH by mal zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj voľný pohyb látok a zmesi a súčasne by sa mala zvýšiť konkurencieschopnosť a inovátívnosť.
 
REACH musí vytvoriť celoeurópske štandardizované ustanovenia za účelom registrácie nových chemických látok a hodnotenia existujúcich chemikálii.

REACH určuje špeciálne povinnosti pre aktérov dodávateľského reťazca – výrobca – importér –  konečný užívateľ. Tieto povinnosti sú jasne definované rozsahom i časovým harmonogramom. Maloobchodný predaj bude mať napríklad povinnosť poskytovať informácie prostredníctvom kariet bezpečnostných údajov. Zákazníci a užívatelia by mali mať týmito opatreniami zabezpečenú optimálnu ochranu.


 REACH stanovuje zásadu „žiadny údaj, žiadny trh“. To znamená, že po uplynutí časových limitov, neregistrované a neautorizované chemické látky nebudú vyrábané a/alebo importované do Európskej Únie.

DONAU CHEMIE AG zaregistrovalo všetky produkované látky, t. j. kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú, hydroxid sodný, chlór, chlórnan sodný, polyalumínium chlorid, chlorid železitý, chlorid železnatý, karbid vápnika a oxid vápenatý.

Naše registračné čísla:

 

 

Technológie vody

 
Názov  EC číslo CAS číslo REACH registračné číslo
chlorid železnatý 231-843-4 7758-94-3 01-2119498060-41-0005
chlorid železitý 231-729-4 7705-08-0 01-2119497998-05-0003
PAC 215-477-2 1327-41-9 01-2119531563-43-0007

 

Tlač produktu/stránky